Cập nhật Mobile online tài chính

1. Cập nhật doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ... tức thời lên mobile chỉ cần có mạng để giám đốc đi xa cũng nắm bắt được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

img20181204090959188

2. Doanh thu

Phần mềm giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường, và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

Doanh_so_theo_van_phong

DS_theo_bo_phan

3. Chi phí

Giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm được tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh so với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước

Bieu_do_chi_phi_thuc_hien

Ty_trong_cac_loai_phi

4. Lợi nhuận Cho phép kế toán trưởng, giám đốc nắm bắt tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước

Loi_nhuan_tung_bo_phan_kinh_doanh

5. Công nợ

Bieu_do_phan_tich_cong_no_phai_thu_trc_han

Bieu_do_phan_tich_cong_no_phai_thu_qua_han

6. Ngoài ra, mọi lúc mọi nơi DN có thể xem số dư cuối kỳ của bất kì tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh của tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế, … trong khoảng thời gian bất kì, các chỉ tiêu tài chính: ROS, ROE, ROA, ROI,…

Phan_tich_tai_chinh_15

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+